De Laatste Eer Hurdegaryp

Huishoudelijk Regelement

HUISHOUDELIJK REGLEMENT 
van de uitvaartvereniging “De Laatste Eer” te Hurdegaryp
verder te noemen uitvaartvereniging.

Artikel 1
De jaarlijkse bijdrage van de leden wordt op voorstel van het bestuur vastgesteld door de Algemene Ledenvergadering.

Artikel 2
De betaling van de bijdrage vindt plaats op basis van een door het bestuur vast te stellen systeem.
Bij in gebreke blijven van de afdracht van de contributie wordt de volgende procedure in werking gesteld:
Het lid wordt telefonisch benaderd met het verzoek over te gaan tot betaling.
Het lid krijgt een schriftelijk verzoek tot betaling. Bij het niet kunnen voldoen van de contributie dient het lid dit schriftelijk kenbaar te maken aan de penningmeester van de vereniging.
Wanneer met ingang van het volgende kalenderjaar nog geen reactie is ontvangen dient het lid per aangetekende brief in kennis gesteld te worden dat hij/zij als lid wordt geroyeerd.

Artikel 3
Personen die lid wensen te worden op latere leeftijd betalen eveneens een door het bestuur vast te stellen entreegeld.

Artikel 4
Bij overlijden van leden van de vereniging wordt doorverwezen naar de uitvaartondernemer(s) of desgewenst kan men een eigen bode inschakelen.
In beide gevallen kan men aanspraak maken op de vergoeding van de vereniging. Ook bij minderjarigheid wordt de volledige vergoeding uitbetaald.
Geen aanspraak op de vergoeding kan worden gemaakt wanneer men als 0-lid te boek staat.
Leden die zich tegen een percentage hebben ingekocht, krijgen de vooraf afgesproken vergoeding.

(0-leden zijn leden die op latere leeftijd zijn ingestroomd en zich niet wensen in te kopen, doch wel contributie betalen. Zij kunnen wel van de diensten van de uitvaartondernemer(s) gebruik maken.)

Artikel 5
a. De voorzitter leidt de vergadering van het bestuur en de Algemene Ledenvergadering.
b. De voorzitter tekent met de secretaris de officiële stukken. Bij verhinderingvan één van hen worden zij respectievelijk vervangen door de vicevoorzitter en de penningmeester en bij hun verhindering door een door het bestuur uitdrukkelijk aangewezen bestuurslid.
c. De secretaris is belast met het opmaken van de notulen van de Bestuurs- en de Algemene Ledenvergadering en het voeren van correspondentie namens de vereniging. Hij/zij houdt afschriften van uitgaande stukken en bewaart ingekomen stukken en zorgt voor een goede archivering.  Tevens verzorgt hij/zij de tijdige oproeping voor Bestuurs- en  Algemene Ledenvergaderingen onder vermelding van de agenda.                                                                                   
d. De penningmeester is belast met het beheer van de geldmiddelen en draagt zorg voor de inning van de bijdragen en eventuele andere bijdragen en maakt ieder jaar een financieel verslag op. Indien de penningmeester is verhinderd wordt hij/zij vervangen door de secretaris.
e. Bestuursleden kunnen door de Algemene Vergadering te bepalen vergoeding worden toegekend voor hun diensten, alsmede worden hen noodzakelijke reis-  en verblijfkosten vergoed.

Artikel 6
Voor het bestuur of de vereniging bestemde stukken moeten door de leden bij de secretaris worden ingediend of aan hem worden toegezonden. De leden zijn voorts verplicht adreswijzigingen en wijzigingen in de gezinssamenstelling aan de secretaris door te geven. Van een overlijden dient door de nabestaanden de vereniging in kennis gesteld te worden door middel van een rouwbrief, advertentie of Akte van overlijden.

Artikel 7
In bijzondere gevallen, waarin dit reglement niet rechtstreeks voorziet beslist het bestuur.

Artikel 8
Dit reglement treedt in werking op de dag volgende op die waarop het door de Algemene Vergadering is vastgesteld.

Aldus vastgesteld in de Algemene Vergadering van  van 8 april 2015.
Voorzitter:
L. Feenstra

Secretaris:
J. Schippers – ter Wee