De Laatste Eer Hurdegaryp

Statuten

eerste blad

STATUTENWIJZIGING

Heden, drie november tweeduizend, verscheen voor mij, mr. Jacob Dick Vlessing, notaris in de gemeente Heerenveen: de heer Mr Henricus Dominicus Maria Brandsma, advocaat en procureur, wonende te 8446 KE Heerenveen, Vogelwijk 16, geboren te Sneek op vijf november negentienhonderd vijf en veertig, gehuwd, rijbewijsnummer 0083191072, ten deze handelende als schriftelijk gevolmachtigde van: de te Hurdegaryp gevestigde vereniging: UITVAARTVERENIGING DE LAATSTE EER, (adres: De Horst 17, 9254 AT Hurdegaryp), hierna te noemen ‘de vereniging’, welke vereniging is opgericht op zesentwintig maart negentienhonderd negen, welke volmachtgeving, mij notaris, genoegzaam is gebleken en waarvan blijkt uit een onderhandse akte van volmacht welke aan deze akte is vastgehecht. De comparant verklaarde dat de   Algemene Vergadering van de vereniging in haar vergadering van tien maart tweeduizend heeft besloten de statuten der vereniging te wijzigen en te laten opnemen in een notariële akte, zoals blijkt uit het aan deze akte gehechte uittreksel van de notulen. Ter uitvoering van het vorenstaande verklaarde de comparant de statuten van de vermelde vereniging gewijzigd vast te stellen als volgt:

NAAM. ZETEL. DUUR.

Artikel 1.

  1. De vereniging draagt de naam: UITVAARTVERENIGING DE LAATSTE EER.
  2. De vereniging is gevestigd te Hurdegaryp.
  3. Het werkgebied van de vereniging omvat de gemeente Tietsjerksteradiel en aangrenzende gemeenten.
  4. De vereniging wordt aangegaan voor onbepaalde tijd.

DOEL.

Artikel 2.

  1. Het doel en de grondslag der vereniging zijn: om op basis van vrijwilligheid, onderlinge solidariteit en nabuurschap en/of geïnspireerd vanuit een christelijke visie, onderlinge hulp te verlenen op het gebied van de uitvaart en een overledene op de meest. waardige wijze, overeenkomstig zijn/haar wensen, naar zijn/haar laatste rustplaats te brengen, mede om te  voorkomen dat de verzorging van een stoffelijk overschot van de mens een voorwerp van winstbejag wordt. De vereniging heeft primair een lokaal karakter.

Pages: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10