De Laatste Eer Hurdegaryp

Statuten

tweede blad

 1. De vereniging tracht dit doel onder meer te bereiken door:
  1. zelf uitvaarten te (laten) verzorgen;
  2. het beschikbaar stellen van personeel, materiaal en andere door bet bestuur dienstig geoordeelde benodigdheden voor het verzorgen van een uitvaart;
  3. met andere, op niet-commerciƫle basis werkzame, verenigingen of stichtingen, het uitvaartwezen behartigende, samen te werken;
  4. het bijeenbrengen van gelden om aan het gestelde doel te kunnen voldoen;
  5. alle andere wettige middelen die aan het doel bevorderlijk kunnen zijn.
 2. Voor zover haar middelen dat toelaten en het bestuur daartoe besluit, kan de vereniging de kosten van een uitvaart voor haar leden geheel of gedeeltelijk voorschieten. De nabestaanden van het lid zijn in dat geval verplicht deze kosten binnen de door het bestuur te bepalen termijn terug te betalen, tenzij bet bestuur anders beslist.
 3. Met uitzondering van de terugbetalingsverplichting als bedoeld in lid 3, gaat de vereniging met haar leden geen contractuele verbintenissen aan. De overige tussen de vereniging en haar leden bestaande verhoudingen worden over en weer gezien en aanvaard als natuurlijke verbintenissen, gebaseerd op verplichtingen van moraal en fatsoen.
 4. De vereniging beoogt niet het maken van winst.

LIDMAATSCHAP.

Artikel 3.

 1. De vereniging bestaat uit leden. Als leden kunnen worden aangenomen:
  1. personen vanaf achttien jaar;
  2. personen jonger dan achttien jaar, mits een ouder lid is van de vereniging en deze hen bij de vereniging heeft aangemeld;
  3. personen jonger dan achttien jaar, waarvan een ouder lid is geweest, doch is overleden. De aanmelding dient vergezeld te gaan van een bewijs van instemming van de wettelijke vertegenwoordiger.
 2. De onder lid 1 sub a bedoelde personen dienen bij aanmelding woonachtig te zijn in het werkgebied van de vereniging.
 3. Aanmelding voor het lidmaatschap dient bij voorkeur schriftelijk te geschieden bij het bestuur.
 4. Het bestuur beslist zo spoedig mogelijk over de aanmelding en geeft zo mogelijk binnen vier weken na de aanmelding kennis van zijn besluit. Indien de aanmelder niet als lid wordt toegelaten, dient de kennisgeving schriftelijk te geschieden, zo mogelijk met opgave van redenen. Degene die niet als lid is toegelaten, heeft het recht binnen een maand na de verzending van de kennisgeving tegen het besluit van het bestuur in beroep te gaan bij de eerstvolgende reguliere Algemene Vergadering.

Pages: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10