De Laatste Eer Hurdegaryp

Statuten

derde blad

De Algemene Vergadering is bevoegd het besluit van het bestuur te vernietigen.

Artikel 4.

Het lidmaatschap eindigt:

 1. door overlijden van het lid;
 2. door opzegging door het lid;
 3. door opzegging namens de vereniging;
 4. door ontzetting;
 5. e. het metterwoon verlaten van het werkgebied der vereniging, tenzij het lid binnen dertig dagen na zijn verhuizing schriftelijk te kennen heeft gegeven het lidmaatschap te willen voortzetten.

Artikel 5.

 1. Opzegging door het lid kan slechts geschieden per het einde van het lopende kalenderjaar en dient voor dertig november schriftelijk bij de secretaris der vereniging te geschieden.
 2. Een lid kan niet door opzegging de toepasselijkheid van besluiten, waarbij de verplichtingen van de leden voorzover deze zijn opgenomen in de statuten of de regelementen worden verzwaard, te zijnen opzichte uitsluiten.

Artikel 6.

 1. Het bestuur is bevoegd namens de vereniging het lidmaatschap op te zeggen, indien het lid in strijd handelt met de statuten, de reglementen of de besluiten van de vereniging, indien hij zijn verplichting jegens de vereniging niet nakornt – waaronder ook die uit natuurlijke verbintenis, indien hij de vereniging op onredelijke wijze benadeelt, en voorts indien redelijkerwijs van de vereniging niet gevergd kan worden het lidmaatschap te laten voortduren. Het bestuur deelt zijn besluit tot opzegging mede bijĀ  aangetekend schrijven, onder opgave van redenen.
 2. Het betrokken lid is bevoegd binnen een maand na ontvangst van de mededeling tegen het besluit van het bestuur in beroep te gaan bij de Algemene Vergadering. De Algemene Vergadering is bevoegd het besluit van het bestuur te vernietigen.
 3. Ingeval van opzegging namens de vereniging eindigt het lidmaatschap op de dag in het besluit vermeld. Indien het lidmaatschap eindigt voordat de beroepstermijn is verstreken en/of voordat de Algemene Vergadering over een ingesteld beroep heeft beslist, is het lid geschorst vanaf de dag waartegen het lidmaatschap is opgezegd. Deze schorsing eindigt, indien geen beroep wordt ingesteld op de laatste dag van de beroepstermijn, indien wel beroep wordt ingesteld, op de dag waarop de Algemene Vergadering over het beroep beslist.

Artikel 7.

 1. Ontzetting uit het lidmaatschap geschiedt door de Algemene Vergadering op voorstel van het bestuur, op grond van het feit dat het betrokken lid in strijd handelt met de statuten, de reglementen of de besluiten

Pages: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10