De Laatste Eer Hurdegaryp

Statuten

vierde blad

van de vereniging of de vereniging op onredelijke wijze benadeelt.

  1. Het lidmaatschap eindigt op de dag waarop de Algemene Vergadering tot ontzetting heeft besloten. Het bestuur deelt het besluit van de Algemene Vergadering mee bij aangetekend schrijven onder opgave van redenen.

OVERSCHRIJVING NAAR OF VAN ANDERE VERENIGING.

Artikel 8.

  1. Een lid kan indien hij het werkgebied verlaat, zich laten overschrijven naar of van een andere vereniging, voorzover deze vereniging hieromtrent bindende afspraken heeft gemaakt met haar overkoepelende  organisatie, welke deel uitmaakt van het Landelijk Samenwerkingsverband  van Uitvaartinstellingen zonder Winstoogmerk  (L.S.U.W.) _
  2. In zodanig geval kan de overschrijvende  vereniging van het lid aan de nieuwe vereniging, in overleg met deze laatste vereniging, desgewenst een redelijk en billijk bedrag betalen.
  3. De beslissing of overschrijving aldan niet zal geschieden, is ter beoordeling van het betrokken lid.

BESTUUR.

Artikel 9.

  1. Het bestuur bestaat uit tenminste vijf leden. De Algemene Vergadering bepaalt het aantal bestuursleden. De bestuursleden worden benoemd door de Algemene Vergadering voor een periode van vijf jaar. Alleen leden niet tevens zijnde personeelsleden dan wel andere commercieel belanghebbenden bij de uitvoering -­ van de doelstelling der vereniging, kunnen tot bestuurslid worden benoemd.
  2. Het bestuur is bevoegd voor elke vacature een voordracht op te maken, welke zo mogelijk twee namen dient te bevatten voor iedere te vervullen plaats.
  3. Het bestuur stelt een rooster van aftreden op. Een bestuurslid dat in een vacature is benoemd, neemt op het rooster van aftreden de plaats van zijn voorganger in. Een aftredend bestuurslid is herbenoembaar. Heeft het – aftredend, doch herbenoembaar bestuurslid de zeventigjarige leeftijd bereikt, dan is het bestuur verplicht een tweede kandidaat voor te dragen bij gebreke waarvan het aftredend bestuurslid niet kan worden herbenoemd.
  4. Een bestuurslid kan te allen tijde door de Algemene Vergadering worden ontslagen of worden geschorst. Een schorsing die niet binnen drie maanden wordt opgeheven of gevolgd door een besluit tot ontslag, eindigt door het verloop van die termijn.

Artikel 10.

  1. Het bestuur is belast met de leiding van de vereniging; het beheert de zaken der vereniging en voert de besluiten van de Algemene Vergadering uit. Het is bevoegd personeel in dienst van de vereniging te

Pages: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10