De Laatste Eer Hurdegaryp

Statuten

vijfde blad

benoemen en te ontslaan, en daarvoor instructies vast te stellen.

  1. De leden van het bestuur verdelen de functies in onderling overleg, met dien verstande dat er in ieder geval een voorzitter, secretaris en penningmeester dienen te zijn. De functies van secretaris en penningmeester kunnen evenwel in een persoon worden verenigd.
  2. Het bestuur vertegenwoordigt de vereniging in en buiten rechte. De vereniging kan ook vertegenwoordigd worden door de voorzitter en de secretaris tezamen, met dien verstande dat het bestuur bevoegd is een of meer van zijn leden aan te wijzen om in bepaalde gevallen of in bepaalde zaken de vereniging te vertegenwoordigen, en dat de penningmeester bevoegd is gelden te ontvangen en daarvoor te kwiteren.
  3. Het bestuur is, met inachtneming van artikel 2 vierde lid, bevoegd tot het sluiten van overeenkomsten tot het kopen, vervreemden, bezwaren, huren of verhuren van registergoederen, tot het sluiten van overeenkomsten waarbij de vereniging zich als borg of medeschuldenaar verbindt, zich voor een derde sterk maakt of zich tot zekerheid voor de schuld van een derde verbindt, mits met goedkeuring van de Algemene Vergadering. Op het ontbreken van deze goedkeuring kan door en tegen derden een beroep worden gedaan.
  4. Het bestuur is bevoegd uit zijn midden een dagelijks bestuur aan te wijzen. Het dagelijks bestuur bereidt de bestuursvergadering voor, voert de besluiten van de bestuursvergaderingen uit en kan door het bestuur bij bestuursbesluit met met name benoemde taken worden belast. In het dagelijks bestuur hebben bij voorkeur zitting de voorzitter, de secretaris en de penningmeester.
  5. Het bestuur dan wel het dagelijks bestuur stelt per sterfgeval vast of en zo ja op welke wijze de uitvaart van een overleden lid wordt verzorgd. Het bestuur dan wel het dagelijks bestuur (de algemene vergadering) kan besluiten of en zo ja op welke wijze in geval van sterfgevallen van leden die zich in een bepaalde periode, die maximaal een jaar beslaat, mochten voordoen, uitvaarten zullen worden verzorgd.

Artikel 11.

  1. Bestuursbesluiten worden genomen met meerderheid van stemmen. Voor het nemen van rechtsgeldige besluiten dient tenminste de helft van de in functie zijnde bestuursleden aanwezig te zijn.
  2. Het bestuur kan oak buiten vergadering besluiten nemen mits alle bestuursleden zich schriftelijk over het voorstel uitspreken.
  3. Van het verhandelde in de vergaderingen van het bestuur worden notulen gehouden.

ALGEMENE VERGADERINGEN.

Artikel 12.

Pages: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10