De Laatste Eer Hurdegaryp

Statuten

zevende blad

 1. andere wettige inkomsten;
 2. Erfstellingen mogen niet anders dan onder het voorrecht van boedelbeschrijving worden aanvaard.
 3. De leden worden verzocht een bijdrage te betalen, waarvan de hoogte telkenjare door de Algemene Vergadering wordt vastgesteld. Het bestuur kan bepalen dat nieuwe leden die de leeftijd van achttien jaar hebben  bereikt, een inschrijfgeld betalen waarvan de hoogte door het bestuur wordt vastgesteld.
 4. Het bestuur brengt op een Algemene Vergadering binnen zes maanden na afloop van het boekjaar, behoudens verlenging van deze termijn door de Algemene Vergadering, zijn jaarverslag uit en doet onder overlegging van de nodige bescheiden, rekening en verantwoording over zijn in het afgelopen boekjaar gevoerd bestuur. Na verloop van de termijn kan ieder lid deze rekening en verantwoording in rechte van bet bestuur vorderen.
 5. Op de Algemene Vergadering brengt de in artikel 16 lid 1 genoemde commissie verslag uit.
 6. Goedkeuring van de rekening en verantwoording strekt het bestuur tot decharge. Het jaarverslag wordt ondertekend door de bestuurders, ontbreekt de ondertekening van een of meer hunner, dan wordt daarvan onder opgave van redenen melding gemaakt.

RESERVEFONDS.

ARTIKEL 14.

 1. Er kan een reservefonds worden gevormd, waarin een eventueel batig saldo van het afgelopen boekjaar wordt gestort.
 2. De Algemene Vergadering besluit jaarlijks welk bedrag aan het reservefonds wordt toegevoegd.
 3. Ingeval van tekorten in enig boekjaar kan dit tekort worden aangezuiverd uit het reservefonds.
 4. De Algemene Vergadering kan besluiten het reservefonds te gebruiken ter vermindering van de door de leden te betalen bijdragen.
 5. Noch tijdens, noch na be├źindiging van het lidmaatschap heeft het lid aanspraak op enige uitkering uit het reservefonds.

VERENIGINGSJAAR.

Artikel 15.

Het verenigingsjaar is gelijk aan het kalenderjaar.

COMMISSIE S.

Artikel 16.

 1. De Algemene Vergadering benoemt jaarlijks twee of drie leden, die geen zitting hebben in het bestuur noch anderzins enige met de controletaak strijdige functie hebben, om de rekening en verantwoording van het bestuur te onderzoeken en daarover verslag uit te brengen in de Algemene Vergadering. Zij kunnen zich door een deskundige doen bijstaan, indien het onderzoek van de rekening en verantwoording bijzondere boekhoudkundige kennis vereist.

Pages: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10