Preesterlânswei 40
9254 GL Hurdegaryp
[T] 0511-474330
[e] de.laatste.eer.hurdegaryp@gmail.com
De Laatste Eer Hurdegaryp

Statuten

achtste blad

  1. De Algemene Vergadering is bevoegd meer commissies in het leven te roepen, dan die in lid 1 genoemd, en daarin een of meer personen, al dan niet uit de leden te benoemen.

STEMMINGEN.

Artikel 17.

  1. De geldigheid van de uitgebrachte stemmen wordt bepaald door de voorzitter van de vergadering. Onder gewone meerderbeid van stemmen wordt verstaan de meerderheid van de geldige uitgebrachte stemmen, onder volstrekte meerderbeid van stemmen de meerderbeid van het totaal aantal op de betreffende vergadering blijkens de presentielijst uit te brengen stemmen.
  2. Alle besluiten in bestuurs en Algemene Vergaderingen worden, voorzover in deze statuten niet anders bepaald, genomen met gewone meerderheid van stemmen.
  3. Over zaken wordt mondeling, over personen schriftelijk gestemd, tenzij ‘zowel in het ene als in het andere geval de vergadering met algemene stemmen anders besluit.
  4. Staken de stemmen over zaken, dan wordt het voorstel geacht te zijn verworpen.
  5. Besluiten over personen worden echter genomen met volstrekte meerderheid van stemmen; indien deze meerderheid in een eerste stemming niet wordt verkregen, volgt een tweede vrije stemming. Indien ook dan die meerderheid niet is verkregen, vindt herstemming plaats tussen de twee personen, die bij de laatste stemming de meeste stemmen op zich verenigd hebben (eventueel voorafgegaan door een tussenstemming tussen hen, die een gelijk aantal stemmen op zich verenigden) in welk geval (bij herstemming) de gewone meerderheid van stemmen voldoende is. Indien bij de herstemming of bij de tussenstemming de stemmen staken, beslist het lot.

HUISHOUDELIJK REGLEMENT.

Artikel 18.

Bij huishoudelijk reglement, vast te stellen door de Algemene Vergadering, worden geregeld de onderwerpen, die krachtens deze statuten daarbij geregeld moeten worden, en voorts alle buishoudelijke aangelegenheden, waarvan regeling gewenst wordt. Het buishoudelijk reglement mag geen bepalingen inhouden, in strijd met de statuten of in strijd met de bepalingen van boek 2 van   het Burgerlijk Wetboek, ook voorzover deze bepalingen niet van dwingend recht zijn. Het huishoudelijk reglement kan bij gewone meerderheid van stemmen door de Algemene Vergadering worden gewijzigd, mits bet daartoe strekkende voorstel minstens veertien dagen voor de vergadering ter kennis van de leden is gebracht.

STATUTENWIJZIGING.

Artikel 19.

  1. Tot wijziging van de statuten kan alleen worden besloten bij een besluit van de Algemene Vergadering,

 

 

Pages: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10