De Laatste Eer Hurdegaryp

Statuten

negende blad

genomen met tenminste twee/derde meerderheid van de uitgebrachte stemmen.

  1. De agenda der vergadering moet het voorstel tot statutenwijziging bevatten, terwijl tevens de tekst der voorgestelde wijzigingen in de agenda moet worden opgenomen of als bijlage daarbij moet worden verzonden.
  2. De wijzigingen treden inwerking nadat daarvan een notariële akte is opgemaakt.

ONTBINDING.

Artikel 20.

  1. Tot ontbinding der vereniging wordt overgegaan wanneer tenminste drie/vierde der leden zulks verlangt en dit schriftelijk aan het bestuur kenbaar maakt, of op voorstel van het bestuur.
  2. Ontbinding op voorstel van het bestuur dan wel op voorstel van de leden, als bedoeld in lid 1, kan alleen plaats vinden, als drie/vierde van de op de betreffende Algemene Vergadering aanwezige leden hiermee instemt en mits in die ledenvergadering tenminste twee/derde van de leden aanwezig is.
  3. Indien het vereiste aantal leden niet aanwezig is, zal een tweede vergadering worden bijeengeroepen tegen een door de eerste vergadering te bepalen datum, niet eerder dan acht dagen, doch niet later dan dertig dagen na de eerste vergadering, in welke vergadering over het voorstel tot ontbinding met een meerderheid van tenminste drie/vierde der uitgebrachte stemmen kan worden beslist, ongeacht het aantal aanwezige leden.
  4. Indien tot ontbinding wordt besloten, kunnen tevens in de betreffende vergadering de vereffenaars worden aangewezen. Bij gebreke van deze aanwijzing geschiedt de liquidatie door bet bestuur.
  5. De vereffenaars dragen er zorg voor dat de activa van de vereniging zoveel mogelijk worden geliquideerd en de passiva worden voldaan.
  6. Het na de liquidatie overblijvende saldo casu quo de overblijvende baten worden bestemd op de wijze bij het besluit tot ontbinding te bepalen en bij gebreke van deze bepaling op de wijze door de vereffenaars te bepalen. De bestemming moet geschieden zoveel mogelijk in overeenstemming met het doel der vereniging.
  7. Na de ontbinding blijft de vereniging voortbestaan zover dit tot vereffening van haar vermogen nodig is. Gedurende de vereffening blijven de bepalingen van de statuten en reglementen voor zover mogelijk van kracht. In de stukken en aankondigingen die van de vereniging uitgaan moet aan haar naam worden toegevoegd “in liquidatie”.

SLOTBEPALING.

Artikel 21.

In alle gevallen waarin de statuten, bet huishoudelijk reglement of de wet niet voorzien, beslist de Algemene Vergadering. WAARVAN AKTE is verleden te Heerenveen op de datum in het

Pages: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10